• Frontend developer gezocht - (24-40 uur per week)

    Kan jij deze site beter maken? Solliciteer dan nu!

  • HOE SNEL WERKT UW ICT-BEHEERDER?

    Unimecs is een aanbieder van IT-diensten en actief in verschillende branches, zoals: notariaat & advocatuur, financiele dienstverlening en reizen & transport. Door jarenlange opgebouwde kennis van de markt en professionele medewerkers kunnen wij u innovatieve oplossingen aanbieden, die voldoen aan uw behoeften.

  • WINNEN DOOR SAMEN TE WERKEN

    Om te kunnen winnen heeft u een betrouwbare partner nodig. Iemand die weet wat u doet en waar u op kunt vertrouwen. De medewerkers van Unimecs beschikken over de juiste certificeringen, waardoor wij onze kennis kunnen bewijzen.

Disclaimer

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en de hierin vervatte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gelinkte internetsites
Unimecs verwijst naar verschillende bedrijven. Sommige beschikken over een eigen website op internet, waarin informatie over producten en diensten wordt aangeboden. Voor meer informatie wordt verwezen naar die websites. In deze website zijn, waar van toepassing, hyperlinks opgenomen naar de website van Unimecs.

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Unimecs wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Unimecs, haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de site van Unimecs wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Unimecs draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Unimecs de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Unimecs aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Unimecs behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Auteursrecht
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Unimecs of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Unimecs.

Handelsmerken, service-merken en logo’s
Het eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo’s (‘merken’) van Unimecs die op deze site en/of op enige andere aan Unimecs gelinkte website voorkomen, berust bij die bedrijven. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het desbetreffende bedrijf.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel Unimecs zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Unimecs wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of websites van andere Unimecs -bedrijven, ongeacht of de Unimecs -bedrijven zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

Unimecs verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Unimecs geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

© 2018 UNIMECS Kantoorautomatisering B.V. | Alle rechten voorbehouden