• Frontend developer gezocht - (24-40 uur per week)

    Kan jij deze site beter maken? Solliciteer dan nu!

  • HOE SNEL WERKT UW ICT-BEHEERDER?

    Unimecs is een aanbieder van IT-diensten en actief in verschillende branches, zoals: notariaat & advocatuur, financiele dienstverlening en reizen & transport. Door jarenlange opgebouwde kennis van de markt en professionele medewerkers kunnen wij u innovatieve oplossingen aanbieden, die voldoen aan uw behoeften.

  • WINNEN DOOR SAMEN TE WERKEN

    Om te kunnen winnen heeft u een betrouwbare partner nodig. Iemand die weet wat u doet en waar u op kunt vertrouwen. De medewerkers van Unimecs beschikken over de juiste certificeringen, waardoor wij onze kennis kunnen bewijzen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UNIMECS B.V. per 10 oktober 2013

 

Artikel 1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Unimecs B.V. (KvK-nummer: 24450431) (hierna: “Unimecs”) goederen en/of diensten van welke aard ook aan haar opdrachtgever (hierna “Cliënt”) levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2.    Alle aanbiedingen en andere uitingen van Unimecs zijn vrijblijvend, tenzij door
Unimecs schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens waar Unimecs haar aanbieding(en) op baseert.

1.3.    Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

1.4     In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen  Unimecs en
Cliënt (hierna gezamenlijk: “partijen) zijn overeengekomen in de overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst boven de daarmee strijdige bepalingen in deze voorwaarden, waarbij onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan de schriftelijke overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn.

2. Prijs en betaling

2.1.    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2.    Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat
Unimecs gerechtigd is schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

2.3.    Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Unimecs de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4.    Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Cliënt, zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Unimecs de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde bedrag aan hoofdsom en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom.

 

3. Uitvoering

3.1.    Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Unimecs
gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Unimecs is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 2.

4. Eigendomsvoorbehoud en (andere) zekerheden

4.1.    Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Unimecs totdat alle
bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Unimecs zijn voldaan. Een Cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Unimecs mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

4.2.    Gebruiksrechten van intellectueel eigendom als bedoeld in artikel 6 worden in voorkomend geval aan Cliënt steeds verleend of overgedragen
onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3.    Unimecs kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Unimecs onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Cliënt alle aan Unimecs verschuldigde bedragen betaald heeft.

5. Risico overgang

5.1.    Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten,
programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of een hulppersoon van Cliënt zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1.    Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Unimecs, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

6.2.    Unimecs verleent Cliënt het recht tot het gebruik van de
programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de  programmatuur te laden en uit te voeren.

7. Levering

7.1.    Alle door Unimecs genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Unimecs bekend waren. Unimecs spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Unimecs niet in verzuim.

7.2.    Unimecs is niet gebonden aan uiterste (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Unimecs gebonden aan een uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Unimecs en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.3.    Indien Cliënt apparatuur later dan het overeengekomen tijdstip geleverd wenst te krijgen, stelt zij Unimecs daarvan tijdig en schriftelijk op de hoogte. Alsdan wordt de apparatuur voor rekening en risico van Cliënt opgeslagen, tegen betaling van een vergoeding van 1% per maand door Cliënt, over de waarde van de alsdan later te leveren apparatuur. Een gedeelte van een maand wordt gezien als een gehele maand.

7.4.    Unimecs zal te leveren apparatuur slechts installeren indien een en ander schriftelijk is overeengekomen, wel conform de schriftelijk vastgelegde specificaties en in ieder geval onder de hierna in dit artikel vermelde voorwaarden

Artikel 8 Acceptatietest

8.1.    Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen worden de geleverde apparatuur en/of programmatuur geacht te zijn geaccepteerd bij de aflevering in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden of, indien Unimecs de installatie van de apparatuur en/of programmatuur verzorgd, bij de voltooiing van de installatie.

8.2.    Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen worden de geleverde apparatuur en/of programmatuur geacht te zijn geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, ongeacht of de acceptatietest binnen de termijn al dan niet is aangevangen en voltooid.

8.3     Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de apparatuur en/of programmatuur fouten bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Unimecs hierover gedetailleerd informeren. In dat geval wordt de testperiode onderbroken totdat de apparatuur en/of programmatuur zodanig zijn aangepast dat die belemmering is opgeheven. Onder fouten in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door Unimecs schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties van de apparatuur. Van een fout in de programmatuur is slechts dan sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. In afwijking van het voorgaande zullen de apparatuur en/of programmatuur die door Cliënt reeds voor het moment van acceptatie worden gebruikt voor productieve of operationele doeleinden gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

8.4.    Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Unimecs uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Tot acceptatie is het Cliënt niet toegestaan de apparatuur en/of programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Unimecs.

8.5.    Acceptatie van apparatuur en/of programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Acceptatie zal uitdrukkelijk niet worden geweigerd wegens het bestaan van i) kleine fouten (zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van apparatuur en/of programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Unimecs om deze kleine fouten in het kader van een garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen) en ii) fouten veroorzaakt door radiografische verstoring door (apparatuur van) derden of van bouwkundige aard.

9. Medewerking door Cliënt

9.1.    Cliënt zal Unimecs steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

9.2.    Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen  en van de door Unimecs te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Cliënt vrijwaart Unimecs van eventuele aanspraken van derden voortkomend uit het gebruik en toepassing van voormelde producten en diensten van Unimecs.

9.3.    Indien Cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens,
apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Unimecs stelt of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Unimecs het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Unimecs tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

9.4.    Ingeval medewerkers van Unimecs op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Unimecs voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Unimecs, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Unimecs kenbaar maken.

9.5.    In alle gevallen zal Cliënt voor de aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats (met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals telecommunicatiefaciliteiten) ter beschikking stellen. Tevens zal Cliënt toegang verlenen tot de plaats van installatie voor de uitvoering van de werkzaamheden gedurende de normale werkuren van Unimecs.

10. Onderhoud

10.1.   Indien voor de programmatuur en/of door Unimecs geleverde apparatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur en/of door Unimecs geleverde apparatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt geconstateerde fouten in de programmatuur en/of apparatuur gedetailleerd aan Unimecs melden. Na ontvangst van de melding zal Unimecs zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Unimecs te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Unimecs niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

10.2.   Unimecs kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Unimecs toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur en/of apparatuur door anderen dan Unimecs is gewijzigd. Herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

11. Garantie

11.1.   Unimecs zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de
geleverde programmatuur, alsmede materiaal- en fabricagefouten in de geleverde apparatuur, binnen een redelijke termijn te herstellen en/of vervangen indien de gebreken binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Unimecs zijn gemeld. Deze verplichting ziet ook op de onderdelen die door Unimecs in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd. Unimecs garandeert niet dat de apparatuur en/of programmatuur geheel probleemloos zal functioneren of dat  tijdens herstel en/of vervanging alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie.

11.2.   Indien noodzakelijk voor de levering is Unimecs gerechtigd apparatuur van derden te leveren. Alsdan gelden ten aanzien van die apparatuur de (garantie)voorwaarden van die derden (inclusief de algemene voorwaarden, productbeschrijvingen en eventuele eindgebruikersvoorwaarden van die derden) en in aanvulling daarop deze algemene voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van die derden, prevaleren de voorwaarden van die derden. De voorwaarden van die derden liggen ter inzage bij Unimecs voor Cliënt en zullen op verzoek aan Cliënt worden toegezonden. Cliënt aanvaardt de voorwaarden van voornoemde derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Unimecs geacht worden niet van toepassing te zijn dan geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

11.3.   De garantieverplichting voor geleverde apparatuur betreft een fabrieksgarantie conform de voorwaarden van de fabrikant van de geleverde apparatuur. Eventuele aansprakelijkheid en garantie(s) van Unimecs voor door haar geleverde apparatuur die afkomstig zijn van derden, waaronder toeleveranciers van Unimecs, reikt in geen geval verder dan de aansprakelijkheid en garantieverplichting van voornoemde derde uit dien hoofde.

11.4.   De garantieverplichting van Unimecs genoemd in dit artikel vervalt indien de geconstateerde fouten en/of gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van i) onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; ii) van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade of iii) Client of door haar ingeschakelde derden aangebrachte wijzigingen in de geleverde apparatuur en/of programmatuur of wijzigingen in de onderdelen die door Unimecs in het kader van de garantie of onderhoud zijn geleverd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Unimecs. Voormelde toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

11.5.   Unimecs kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in
rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door Cliënt of van andere niet aan Unimecs toe te rekenen oorzaken. Herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

11.6.   Unimecs is in het kader van de uitvoering van haar garantieverplichting gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

11.7.   Unimecs heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 11.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een
onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

12. Vertrouwelijke gegevens en privacy

12.1.   Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

12.2.   Cliënt vrijwaart Unimecs voor aanspraken van personen van wie  persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Cliënt wordt gehouden of waarvoor Cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Unimecs toerekenbaar zijn.

13.      Beëindiging overeenkomst

13.1.   Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een opzegtermijn van 3 maanden in acht te worden genomen. Unimecs zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.2.   Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de wederpartij -al dan niet  voorlopige – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Unimecs is wegens deze beëindiging nimmer gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding.

13.3    In geval de overeenkomst wordt ontbonden door Cliënt op grond van artikel 6:265 BW en Unimecs op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Cliënt bewijst dat Unimecs ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Unimecs vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14. Aansprakelijkheid

14.1.   De totale aansprakelijkheid van Unimecs wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 20.000 (twintigduizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Unimecs aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

14.2.   Aansprakelijkheid van Unimecs voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Unimecs voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Unimecs voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

14.3    Cliënt vrijwaart Unimecs voor aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.4.  De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Unimecs.

14.5.   Elke vordering jegens Unimecs verjaart door het enkele verloop van 9 maanden.

14.6.   Elke vordering jegens Unimecs vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1.   De rechtsverhouding(en) tussen Unimecs en Cliënt worden beheerst door
Nederlands recht. De bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam en de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te namen van alle geschillen tussen partijen.

15.2    De werking van Weens Koopverdrag van 1980 wordt in de relatie tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

 

© 2018 UNIMECS Kantoorautomatisering B.V. | Alle rechten voorbehouden